Íme, a Nők Lapja Nagy Életmódváltás 2016 programjának pályázati szabályzata!

eletmodvaltas 2016Pályázat szabályzat

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett 4. Nagy Életmódváltás Program pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója: Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton csak nagykorú, belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy az érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,
  • kiskorúak

2. Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.

A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton, hogy a Nők Lapja 2016/14-es lapszámában megjelenő Nagy Életmódváltás Programon:

A két feltételnek együttesen kell teljesülnie:

– postán vagy emailben: a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról, motivációs levéllel és a kiírásban szereplő adatok hiánytalan beküldésével jelentkezik és

– a Nők Lapja magazin 2016/14-es lapszámában található felhívásban szereplő tudás alapú kérdésre a helyes megfejtést a pályázati anyaggal együttesen beküldi

Jelige: Nagy Életmódváltó Program 4.

email: nleletmod@centralmediacsoport.hu

posta: 1554 Budapest Pf. 126

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

  1. számú melléklet

NYILATKOZAT

A NŐK LAPJA NAGY ÉLETMÓDVÁLTÁS PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZTVELRŐL

Alulírott

név

szül hely, idő

lakcím

jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Kiadó) szervezésében 2016. április 6. és november 6. napja között megvalósuló Nők Lapja 4. Nagy Életmódváltás programjában (továbbiakban: Program) történő részvételi szándékomat.

Kijelentem, hogy Programra történő jelentkezéssel a https://www.noklapja.hu/noklapja/nagy-eletmodvaltas-2016/2016/03/24/nagy-eletmodvaltas-2016-palyazati-feltetelek‎ oldalon elérhető részvételi feltételeket elfogadtam, az abban foglaltakat az alábbiakban rögzítettekkel kiegészítve illetve pontosítva – magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

1. Vállalom, hogy május 8., november 6. és nyertességem esetén 2016 novemberében (a Kiadó által kijelölt napon) személyesen megjelenek a Central Médiacsoport Zrt. székházában, Budapest, 1037, Montevideo utca 9. szám alatt. Tudomásul veszem, hogy a Kiadónak nem áll módjában ezektől eltérő, pótidőpontokat felajánlani, ezért ezen időpontok elmulasztása esetén a Programban a továbbiakban nem vehetek részt.Tudomásul veszem továbbá, hogy az utazással felmerült költségeimet a Kiadó megtéríteni vagy átvállalni semmilyen formában nem tudja.

2. Vállalom, hogy a Program ideje alatt havonta egy alkalommal, – minden hónapban, a Kiadó kapcsolattartója által kijelölt napig – az nleletmodny@centralmediacsoport.hu email-címre írásos, képes beszámolót küldök legalább 4500 karakter terjedelemben (továbbiakban: Beszámoló(k)) arról, hogy milyen személyes tapasztalataim vannak a Program kapcsán.

2.1 Amennyiben a Beszámolók, illetve azok egyes részei – beleértve azok szöveges és képi tartalmát is –        megfelelnek a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szerzői mű fogalmának, időben és földrajzilag korlátlan, az átdolgozás jogát is magába foglaló, harmadik személynek ingyenesen vagy visszterhesen átruházható, és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló felhasználási jogot engedek a Kiadónak a Nők Lapja időszaki lap és a www.noklapja.hu internetes újság keretén belül történő felhasználásra.

2.2 Ezen kívül korlátlan – szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállalok, hogy a felhasználási jog engedéséhez megfelelő jogosultságokkal bírok, – harmadik személynek nincs olyan joga vagy jogosultsága, amely a jelen felhasználási jog engedését kizárná, akadályozná vagy jogellenessé tenné, illetve hogy a szerzői művek átadása és a jelen szerződésben rögzített felhasználása harmadik személy személyiségi jogát, vagy valamely jogszabályi rendelkezést sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sérti.

3. Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a 2016. május 8. és november 6. és nyertességem esetén a Kiadó által aktuálisan kijelölt novemberi napo(ko)n a Kiadó által megbízott fotós(ok) által, a Kiadó megbízásából készített képmásaimat Kiadó nyilvánosságra hozza, illetve felhasználja.

A felhasználás terjedelme és körülményei:

3.1       A felhasználási jogosultság megadása azzal a kitétellel történik, hogy a fényképfelvételek magáncélú felhasználásának jogát fenntartom.

3.2       A fényképfelvételeket Kiadó a „Nők Lapja Nagy Életmódváltás program” –hoz kapcsolódó nyomtatott vagy internetes média megjelenésekben használhatja föl, beleértve a Program bármikor megvalósuló promócióját is.

3.3       Kiadó jogosultsága korlátlan számú felhasználásra vonatkozik.

3.4       Tudomásul veszem, hogy az elkészült fényképfelvételekből Megrendelő választja ki az általa használni kívánt fotókat, és Megrendelő a fényképfelvételeket szakszerű utómunkának aláveti, illetve azokat manipulálhatja.

3.5       Azon fényképfelvételeket, amelyek vonatkozásában a nyilvánosságra hozatal lehetőségét kifejezetten kizárom, Megrendelő semmilyen módon nem használhatja föl.

3.6       A fényképfelvételek csak a közvélemény által nem elítélhető vagy kifejezetten pozitív kontextusban használhatók fel, azok félreérthető tárgyú vagy tartalmú megjelenésben nem közölhetők.

4. Kijelentem továbbá, hogy Kiadótól a jelen nyilatkozatban rögzített felhasználási jogosultságokért sem jelen nyilatkozat aláírásakor, sem a későbbiekben semminemű anyagi és nem anyagi ellenszolgáltatást nem kérek és nem kapok.

5. A jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom a Programban történő részvétellel kapcsolatosan megadott valamennyi személyes adatom, jelen Nyilatkozatban rögzített célból történő, Kiadó és a Programban résztvevő szakértők (Faragó Annamária, Bakonyi Panni és Bene Márton magánszemélyek), mint adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelésére a korábban elfogadott részvételi feltételekben foglaltakon túl a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen Nyilatkozat rendelkezései irányadók. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006.

6. Vállalom, hogy naptári havonként egy alkalommal elektronikus levélben:

páros heteken: Faragó Annamária számára a szakértő által kért formátumban táplálkozás naplót küldök (amely az aktuális hetek szerdai, pénteki és vasárnapi étrendjeit tartalmazza). Az általam az első személyes találkozót megelőzően kitöltött „Adatlap dietetikai tanácsadáshoz” dokumentumban foglaltak, illetve a program során vezetett táplálkozási napló a dietetikai tanácsadás alapját képezik.

páratlan heteken: Bakonyi Panni és Bene Márton mozgáshoz kapcsolódó emailes és/vagy Skype-konzultációján van lehetőségem részt venni, a szakértők által kért anyagok elkészítése, és határidőre történő elküldése kötelező.

7. Amennyiben a Program során rajtam elvégzett orvosi vizsgálatok eredményeképpen olyan információ birtokába jutok egészségemet, fizikai állapotomat illetően, amely a Programban történő részvételemet érintheti, vagy a sport- illetve dietetikai tanácsadás módosítását tenné szükségessé, de az erről szóló tájékoztatást Kiadó felé elmulasztom, az ebből fakadó esetleges egészségügyi problémákért kizárólag engem terhel a felelősség.

8. Tudomásul veszem, hogy a Program nyertesének kiválasztása az alábbi pontozási rendszer segítségével történik. Az elérhető maximum pontszám: 100 pont. A legtöbb pontot elért három pályázó nyeri a díjakat.

8.1  Testsúlyának arányában hány százalékot fogyott, mennyit csökkent a testzsír százaléka, illetve a comb-, has-, derék körfogata? (ezen adatokból képlet segítségével képzett, maximum 50 pont)

8.2  Mennyire éreztük motiváltnak, kitartónak, mennyire volt aktív a program során (pl. írásos beszámolók)? Mennyire ítéli a zsűri valódi életmódváltásnak a pályázó eredményeit – vagyis azt, hogy vajon képes-e a pályázó arra, hogy nemcsak a verseny idejére, hanem hosszútávon is megtartsa az elkezdett új életmódot? (maximum 50 pont)

A 8.2 pontban írt pontszámról a zsűri dönt: Faragó Annamária, Bakonyi Panni és Bene Marci szakértők, mely döntés alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. Pontszámazonosság esetén szintén a zsűri dönt a nyertes személyéről.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyertes pályázó az előzetesen megadott időpontban nem jelenik meg, nyereményre való jogosultságát elveszti, és a zsűri pótnyertest választ.

9. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeknek nem felelek meg, a Programban a továbbiakban nem vehetek részt. A Programból történő kizárásról a Kiadó külön értesítést küld. Amennyiben bármely okból úgy döntök, hogy a Programban a továbbiakban nem kívánok részt venni, arról Kiadót haladéktalanul értesítem.

Budapest, 2016. május 1.

 

 

……………………………………..

aláírás

3. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2016.04.6 – 2016.04.22-ig lehetséges. Az időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Central Médiacsoport Zrt. 2016. április 25-e hetén a beérkezett pályázatokból a motivációs levelek alapján korcsoportonként választ ki összesen 20 főt, akiket 2016. május 8-ra, egészségügyi vizsgálatra és állapotfelmérésre invitál a kiadóba.  Közülük kerül ki a három nyertes és egy különdíjas a program végén, akikről cikk jelenik meg a Nők Lapja 2016/48-as lapszámában.

5. Jelentkezés a Pályázatra

– postán vagy emailben: a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról, motivációs levéllel, a kiírásban szereplő adatok hiánytalan beküldésével  és a felhívásban található tudás alapú kérdéssel jelentkezik – Jelige: Nagy Életmódváltó Program 4., 1554 Budapest Pf. 126. vagy nleletmod@centralmediacsoport.hu

A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név, telefonszám, email cím és lakcím megadása.

A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

A kiválasztott 20 pályázó a Kiadó kapcsolattartója által megadott email-címre, legkésőbb május 5-ig megküldi a kitöltött, aláírt nyilatkozatot (1. számú melléklet) és a kiválasztást követően számára elküldött dietetikai adatlapot.

6. Díjak:

Első és második helyezettek díjai a Hotel Caramell**** jóvoltából:

  1. helyezett:

a Caramell Premium Resortba szóló családi ajándékutalvány, amely tartalmazza:

– 2 felnőtt és 2 gyermek 4 éjszakára szóló tartózkodását prémium 2 légterű családi szobában

– wellness oázis használatát (2000 m2-es szabadtéri- és beltéri wellness)

– házi készítésű sütemény fogyasztását a saját cukrászműhelyben, a Villa Rosatoban

– félpanziós ellátás keretében gazdag választékú büféreggelit és büfévacsorát

  1. helyezett:

a Caramell Premium Resortba szóló utalvány, amely tartalmazza:

– 2 főre szóló 4 éjszakás tartózkodást prémium 2 ágyas szobában

– wellness oázis használatát (2000 m2-es szabadtéri- és beltéri wellness)

– házi készítésű sütemény fogyasztását a saját cukrászműhelyben, a Villa Rosatoban

– félpanziós ellátás keretében gazdag választékú büféreggelit és büfévacsorát

  1. helyezett:

50.000 Ft értékű könyvcsomag a Nők Lapja Könyvklubtól (tartalmát a nyertes állíthatja össze az aktuálisan elérhető kínálatból). Amennyiben a nyertes által választott könyvek összértéke meghaladja a bruttó 50.000 Ft-ot, a fennmaradó összeget nyertes pénzügyileg rendezi.

  1. helyezett (különdíjas):

Két évre szóló Nők Lapja magazin előfizetés.

 A szállás díjak a 2017-es év folyamán vehetők igénybe, a Hotel Caramell****-el történő egyéni egyeztetés szerint. Az előfizetés nyeremény 2016 decemberétől kerül kézbesítésre, a könyvcsomag pedig 2016 decemberében kerül kiküldésre.

A díj készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át.

7. Értesítés

A pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük, a díjakat személyesen vagy postai úton adjuk át. A Pályázó felelős azért, hogy a pályázat során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

 8. Adatkezelés

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező (a Central Médiacsoport Zrt. mint szervező) adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék a pályázatok regisztrálása, a díjazottak kiválasztás, a nyertesek kiértesítése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 30 napig.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Central székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Pályázat lebonyolításához szükséges adatait, az a Pályázatból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Szervezők a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

9. Felelősség kizárás

A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a Central nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Centralnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A díjak átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a díjazott a Centralnak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Central a díjak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A díjazott ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Central kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 10. Egyéb

 A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Central nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 18 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2016. március 21.