Jelen pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9., a továbbiakban Szervező, röviden: CMCS) Nők Lapja kiadványa által szervezett a Nők Lapja magazin 2015/44-es lapszámában megjelenő: Nők Lapja Hősei pályázatra (a továbbiakban: Pályázat). A Pályázat kiírója: Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.). A Pályázatra jelentkező […]

NL_hosok

Jelen pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9., a továbbiakban Szervező, röviden: CMCS) Nők Lapja kiadványa által szervezett a Nők Lapja magazin 2015/44-es lapszámában megjelenő: Nők Lapja Hősei pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója: Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

A pályázaton jelölőként (továbbiakban: Jelölő) és jelöltként (továbbiakban: Jelölt vagy Pályázó) felső korhatár nélkül részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.

A jelölés feltétele, hogy a Jelölt konkrét személy legyen, aki önzetlen cselekedeteivel egy közösség javát szolgálja, aki a felajánlott összeggel még inkább támogatni tudná az általa képviselt ügyet, és akit a Jelölő a közvetlen környezetében példaképnek állítana,.

Az ideális jelölt nem közszereplő, tevékenységét nem felkérésre, hanem önként végzi. Ezen felül pedig konkrét elképzelése van arról, hogy a Pályázat összegét milyen formában szeretné a tervei megvalósítása érdekében felhasználni, és ezt a Szervező által kijelölt újságíró kollégának a Jelöltről készített anyag rögzítésekor pontosan vázolni tudja.
Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be, egy Jelöltet nevezhet.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.

A Jelölő és a Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adataik megfelelnek a valóságnak.

 1. A Pályázat időtartama

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja 2015/44-es lapszámában.

Érvényes: 2015. október 27-től 2016. augusztus 24-ig.
A pályázat leadási határideje: 2016. augusztus 24.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, nem kerülnek elbírálásra.

 1. Jelentkezés a Pályázatra

A jelöléseket postán vagy e-mailben lehet leadni, a lapban található kiírás szerint az alábbi módokon:

 1. október 27-től 2016. augusztus 24-ig folyamatosan.
  – levélben a 1554 Budapest, Pf. 126. címre (kérjük a borítékra ráírni: Nők Lapja Hősei pályázat)
  – e-mailben az nlhosei@centralmediacsoport.hu címre.
  A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu e-mail címre várjuk.
  A pályázat nyerteseit telefonon és/vagy e-mailben értesítjük.

A jelölő és a jelölt a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének és történetének, illetve a történet kapcsán szükségszerűen elhangzó/leírásra kerülő adatok Szervező általi kezeléséhez és a Pályázattal kapcsolatosan történő nyilvánosságra hozatalához, illetve közzétételéhez. A CMCS a pályázó és a jelölt személyes adatait az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Jelölőktől kérjük, jelöltjüket értesítsék arról, hogy nevezték őket, és kérjék ehhez írásbeli hozzájárulásukat, mert a hozzájárulás benyújtása is feltétele az érvényes pályázatnak. A hozzájárulás szövege itt érhető el: LINK

A CMCS fenntartja a jogot arra, hogy a beérkező pályázatokat ellenőrizze, szelektálja, és kizárólag az általa kiválasztott tartalmakat publikálja.

 1. A Pályázat részvételi feltételei

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Jelölő és a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Jelölő és a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a CMCS a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CMCS-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

Amit a pályázatnak tartalmaznia kell:

– a jelölő rövid bemutatkozását és elérhetőségeit (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám),

– a jelölt nevét és elérhetőségeit (lakcím, e-mail cím, telefonszám), illetve eddigi tevékenységéről és jövőbeli elképzeléseiről maximum egy A4-es oldalnyi leírást,

– a jelölt írásbeli beleegyező nyilatkozatát – ehhez mintát a jelen szabályzat végén talál

Ezen felül elküldhetők fotók, rövid videók, amelyek bemutatják a jelöltet.

A Pályázat beküldésével a Jelölő és Jelölt a fotók, videók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Central Médiacsoport Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.

A Pályázatban található fotók és szöveges tartalom, illetve estelegesen beküldött audiovizuális anyag nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Jelölő és/vagy a Pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Central Médiacsoport Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben egy beküldött fényképen a Jelölőn és Jelöltön kívül más is szerepel, a Jelölő és Jelölt egyetemlegesen felelnek azért, hogy rendelkezzenek e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.

A nevezéssel a Jelölt feltétel nélküli beleegyezését adják ahhoz, hogy amennyiben a Jelölt bekerül a 11 kiválasztott közé – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó, a Szervező külön igénye esetén audiovizuális bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Central Médiacsoport Zrt. nyomtatott és/vagy online kiadványaiban, és ennek érdekében a Jelölt egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.

A Pályázatot a jelölő és a jelölt is kézjegyével köteles ellátni.

A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 1. Pályázat nyereménye

A CMCS zsűrije által kiválasztott 11 pályázat a CMCS a Nők Lapja sajtótermékben, valamint a www.www.noklapja.hu weboldalon bemutatásra kerül, és közülük kerül ki a győztes pályázat, melyet 500.000 forinttal, azaz ötszázezer forinttal * jutalmazunk.

A második és harmadik helyezettet az olvasók választhatják ki a fenti megmaradt (CMCS által előzetesen kiválasztott) 10 jelölt közül, a beküldési határidőt követően szavazás útján. A második és harmadik helyezett nyertesek fejenként nettó 250.000 forintot, azaz kétszázötvenezer forintot kapnak.

A fenti három nyertest jelölők pedig fejenként egy-egy éves Nők Lapja magazin előfizetést kapnak.

A zsűri által kiválasztott Pályázókat a Nők Lapja magazin 2015. 51-52. számától kezdődően a szerkesztőség által meghatározott lapszámokban (előre láthatóan: 2015/51-52, 2016/4, 8,12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40), a 2016-os év során bemutatjuk.

Az utolsó megjelenést követően (2016/40.), 2016 októberében online szavazással kerülnek kiválasztásra a nyertesek a www.nőklapja.hu weboldalon lebonyolított olvasói szavazás által.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

*A nyereményösszeg, illetve a pénznyeremény nettóban értendő, azt a nyertes Pályázó nyilatkozata és a hatályos jogszabályok szerint megállapított SZJA előleg figyelembe vételével meghatározott  bruttó összegnek felel meg. A megnyert bruttó összegből a számfejtés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra.

A bruttó összeget a nyertes köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bevallani és az esetleg felmerülő SZJA különbözetet önadózóként rendezni. Az itt hivatkozott nyeremények (díjak) átvétele után a CMCS a jogszabály szerint erre szolgáló határidőn belül igazolást küld a nyertesnek.

A CMCS az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 1. A pályázatok elbírálása.

A pályázatok folyamatosan, a beérkezések sorrendjében zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

– Vékási Andrea főszerkesztő

– Eszes Andrea vezető szerkesztő

– Lazarovits Szilvia vezető szerkesztő

– Krúdy Tamás vezető szerkesztő

Értékelés szempontjai:

A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a Jelölt eddig elért eredményeit, történetének inspiráló hatását, illetve a nyeremény összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe.

A teljesség igénye nélkül a szempontok az alábbiak:
– közösség életére gyakorolt hatás,
– önkéntesség ,
– felelősségvállalás,
– találékonyság,
– konstruktív ötletek.

A pályázat keretében a CMCS által 11 pályázat kerül kiválasztásra. Ezen 11 pályázat közül a CMCS választja ki az első helyezettet, a megmaradt 10 pályázat közül pedig az olvasók szavazzák meg – értelemszerűen a legtöbb szavazattal záró: második és harmadik helyezettet.

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a CMCS tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a Nyertes, aki a döntés után adatai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető jelöltet a pályázatból kizárjuk, illetőleg a jelölt ebben az esetben a díjra nem jogosult.

7. Nyertesek értesítése

A Nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A Jelölő és Jelöltje felelős azért, hogy az általuk a jelentkezéskor megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen velük venni a döntést követő 10 munkanapon belül.

A CMCS a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a www.www.noklapja.hu weboldalon és a Nők Lapja magazinban 2016. augusztus 24-ét követően teszi közzé.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a CMCS-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CMCS-t semmilyen felelősség nem terheli.

A pénznyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak és bankszámlaszámának hiánytalan és pontos megadása. A CMCS mindent megtesz a nyeremények mielőbbi, max. 15 munkanapon belül történő utalása érdekében. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Pályázó a hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a CMCS részére.  A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Pályázónak valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása, a kifizetéshez szükséges konkrét bankszámla megnyitása). A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni illetve utalni. A CMCS a nyereményt egy alkalommal utalja.

A nyeremények utalásával, kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a CMCS-nél tehetők meg, a nyertesség tényéről történő értesítést követő 30 napon belül.

A Jelölő tudomásul veszi, hogy magazin-előfizetés nyeremény esetén a nyeremény átvételével magára nézve kötelezőnek ismeri el a CMCS előfizetésre vonatkozó általános szerződési feltételeit, melyekről itt tájékozódhat: http://www.mc.hu/tartalom.php?page=alt

 1. Adatkezelés

A Jelölők és a Jelöltek személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Jelölők és a Jelöltek önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Jelölők és a Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CMCS nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a CMCS az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;
 • a Pályázat során beküldött fényképeket, audiovizuális anyagokat kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó az anyagok beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen illetve audiovizuális anyagon a Pályázón kívül más is szerepel, vagy ezek közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával;

a Pályázat időtartama alatt a www.www.noklapja.hu weboldalra a CMCS egyedi igénye szerint feltöltésre kerülhet, onnan legfeljebb 6 hónap múlva törlésre kerül; ezen kívül a Nők Lapja című magazin 2015/51-52. számtól a fenti ütemezés szerint (ettől aktuálisan előfordulhat ütemezésbeli eltérés a CMCS döntése szerint);

 • a nyertes Jelölők és Pályázók név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Jelölők és Pályázók nevét a magazinban és/vagy a nőklapja.hu weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Pályázó(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • a nyertes Jelölők adatait név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Média (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001) az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Pályázó(ka)t;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Média adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CMCS nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CMCS-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A CMCS a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A CMCS kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CMCS-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CMCS a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. CMCS nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CMCS nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CMCS-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CMCS által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CMCS-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CMCS-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A CMCS fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a https://www.noklapja.hu/noklapja/noklapja-ajanlo/2015/10/27/nok-lapja-hosei-palyazat-szabalyzat/ weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az nlhosei@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

A beleegyező nyilatkozat letölthető innen: Adatkezelési hozzájárulás_NőkLapjaHősei

Kelt: Budapest, 2015. október 25.