A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt.  (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által Sárvárfürdő elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az adott feltételekkel. 

Sárvárfürdő – Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek

Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérünk, hogy játék előtt alaposan tanulmányozd át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kívánunk! 

Sárvárfürdő – Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt.  (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által Sárvárfürdő elnevezésű nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az adott feltételekkel. 

A Játékok szervezője a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban: Central Média). 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adószámmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; 

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost. 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak és e-mail címe biztonságos. A szervező nem fogadja el az adatbiztonságát veszélyeztető címeket, mint például a közösségi médiák által automatikusan generált címeket, vagy az olyan kiterjesztésű címeket, ahol az információ biztonságának feltételei nem megfelelőek.

2. A Játék leírása

A Nők Lapja 2022/6. Különszám, a Nők Lapja Nyár magazin lapszámában tudásalapú nyereményjátékot hirdet Sárvárfürdő címmel, a helyes megfejtést e-mailben beküldők között 5 darab családi belépőjegy kerül kisorsolásra. Az email cím: noklapjanyar.jatek@centralmediacsoport.hu. 

A Nők Lapja Nyár magazin olvasói 2022.06.17. és 2022.06.30. között nyereményjátékban vehetnek részt. A részvételhez a Játékosnak emailben helyesen válaszolni kell az alábbi kérdésre:

Hány részből áll a sárvári Csónakázótó-rendszer? 

A) 2

B) 4

C) 9

A helyes megfejtést e-mailben beküldők közül 5 nyertest fogunk kisorsolni, aki megnyerhetik a Játék felhívásában szereplő egy-egy (1 db) családi belépőjegyet.

3. A Játék időtartama

Pontos időtartam: 2022.06.17. 08:00 – 2022.06.30. 23:59

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 2022.06.30. napon 23:59 óráig lehet. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt. 

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Játék részvételi feltételei: 

· a Játék során feltett tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék feltételeinek mindenben megfelelő teljesítése, 

. a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek

. az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte

Egy Játékos csak egy email címről legfeljebb egy email címmel egyszer regisztrálhat és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több email cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja. 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiának nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. 

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

5. Nyeremény

Nyeremény: 5 darab családi belépőjegy a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe.

(1 családi jegy: 2 felnőtt + 2 gyerek)

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot kizárólagosan gyakorló szülő, vagy közös felügyelet esetén együttesen.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. 

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 

A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki. 

6. Sorsolás

A sorsolás dátuma: 2022. július 1. 11:00

Azon Játékosok, akik a Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson. A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására kerülhet sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, pótnyertesek sorsolására kerülhet sor. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. 

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása a Central Média részére email üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg! 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Médiával a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A nyereménytárgyakat a Central Média kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! 

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, 

– ha a Szervező megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol; 

– ha nem lehet felvenni a nyertessel a email üzenet formájában a kapcsolatot; 

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja vagy próbálta; 

– ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 30 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt. 

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

1. Az adatkezelő adatai 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt. 

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest 

E-mail: info@centralmediacsoport.hu Web: www.centralmediacsoport.hu 

Telefon: +36 1 437 1100 Fax: +36 1 437 3737 

Adószám: 25087910-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-048280 

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu 

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán, igazgatósági tag

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. 

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

2. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés jogalapja

Időtartam

A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, email cím)

A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást 

Az érintett hozzájárulása

a játék időtartama és azt követő 6 hónap 

A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, email cím)

Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése

A Central Média és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása

a játék időtartama és azt követő 6 hónap

A nyertes, pótnyertes neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, email cím)

Átláthatóság biztosítása

A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.

a sorsolást követő 6 hónapig

A nyertes, pótnyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

8 év

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: noklapja@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt., 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 

3. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei 

a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során. 

b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra. 

c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja. 

4. Az érintett jogai és jogorvoslat 

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ). 

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. 

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

11. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

A Szabályzat elérhető a Nők Lapja weboldalán (https://www.noklapja.hu/noklapja/2022/06/17/

sarvari-furdo-nyeremenyjatek-szabalyzat/ Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését, Sárvárfürdő.

Kelt: Budapest, 2022. június 17.