Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt.  (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett KiK családi megújulás Nyereményjátékára (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték szervezője: Central Médiacsoport Zrt.  (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

A Nyereményjáték lebonyolítása során a Central Médiacsoport Zrt. együttműködik a KiK Textil és Non-Food Kft.-vel.

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Jelentkező). Amennyiben a nyertes személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,

2. A Nyereményjáték leírása

Tudásalapú Nyereményjátékot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.

A pályázó oly módon vehet részt a játékban, hogy a Nők Lapja magazin 2018/10. lapszámában megjelenő KiK családi megújulás Nyereményjátékban található kérdésre beküldi a helyes választ, egy a saját családját ábrázoló fotót, névvel, lakcímmel, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva, 2-3 mondatos bemutatkozást az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu e-mail címre, Jelige: „NL Kik Család”.

A Nyereményjáték beérkezési határideje: 2018.03.23. éjfél.

A sorsolás időpontja: 2018.03.29. 11 óra. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A nyertes családot a Nők Lapja magazin 2018.18-as lapszám divatrovatában mutatjuk be.  A nyeremény részét képező fotózás, a Nők Lapja kiadójának épületében: Central Médiacsoport Zrt.  1037 Budapest Montevideo u. 9. szám alatt, a Kiadó által meghatározott időpontban, a sorsolást követően lesz. Nyertes kizárólag akkor jogosult a kollekció átvételére, ha a Kiadó által előzetesen kijelölt időpontban megjelennek a fotózáson, a korábban beküldött fotón szereplő személyek.

A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Jelen akcióban való részvételével a játékban résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a megadott személyes adatait marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2018. március 07 – 2018. március 23. éjfélig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Central Médiacsoport Zrt. a Nyereményjáték időtartamának végén a beérkezett helyes megfejtést tartalmazó levelek közül, 2018. március 29-én, 11 órakor sorsol.

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:

– a helyes megfejtés a családi fotó,2-3 mondatos bemutatkozás valamint a Nyereményjátékban kért adatok hiánytalan e-mailben történő beküldésével lehet.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Jelentkező felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Jelentkező, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Nyeremény

Egy családi fotózás a Nők Lapja kiadójában, Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 9.(a beküldött fotón szereplő családról). A fotózás alkalmára a KiK legújabb kollekciójából választott ruha szett, a nyeremény részét képezi.

A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Central Médiacsoport Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

9. Nyertes értesítése

A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A Jelentkező felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett (amennyiben szükséges).

8. Adatkezelés

A Jelentkezők személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato , továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Jelentkező önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Jelentkező(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Jelentkezők a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a főnyeremény részeként a Kiadóban készített fényképeket kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.
 • a Nők Lapja magazin hivatalos Facebook – oldalán
 • a Nők Lapja című magazin 2018. évi 18. lapszámában
 • a nyertes név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a Nők Lapja című magazin 2018.évi 18. lapszámában
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central adatkezelési gyakorlatáról, a Jelentkezőket megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

9. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central nem vállal felelősséget. A Jelentkezők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Médiacsoport Zrt.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Jelentkezőt terheli.

A Central a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Jelentkező a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Médiacsoport Zrt.-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Jelentkező magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiacsoport Zrt.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Jelentkező köteles minden a Central által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Médiacsoport Zrt -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Médiacsoport Zrt-nek a Jelentkező bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A Jelentkező a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a Nyereményjáték helyszínén a nyertesről készített, a szervező által szükség esetén utókezelt fényképet a Central nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Nyertes szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Jelentkező kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2018.03.06.