Nők Lapja Klub – Aria hangjai harmonikus testmasszázsutalvány Nyereményjáték szabályzat

A jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9. „Szervező”) által létrehozott hivatalos üzleti Nők Lapja Klub tagok részére létrehozott Nők Lapja Klub – Aria hangjai harmonikus testmasszázsutalványt nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Central Médiacsoport Zrt.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban kizárólag a Nők Lapja Klubtagok vehetnek részt, akik Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adószámmal rendelkezik, és akik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akikkel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele
(továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• aki a játék kezdetekor, illetve a játék folyamán bármely időpontban nem klubtag.
• aki nem a regisztrációkor megadott email címével játszik

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak és email címe biztonságos. A szervező nem fogadja el az adatbiztonságát veszélyeztető címeket, mint például a közösségi médiák által automatikusan generált címeket, vagy az olyan kiterjesztésű címeket, ahol az információ biztonságának feltételei nem megfelelőek.

2. A Játék leírása

A Játék, a Nők Lapja Klubtagok részére kiküldött hírlevélben található és az ott szereplő linken olvasható a Nők Lapja Klub – Aria hangjai harmonikus testmasszázsutalvány nyereményjáték leírása és tekinthetők meg az ahhoz kapcsolódó anyagok. Ott lehet jelentkezni a Játékra, elfogadni a szabályzatot, megadni a játékos email címét és a helyes megfejtést.

A Nők Lapja Klubtagok 2022.09.02. és 2022.09.30. között nyereményjátékban vehetnek részt. A részvételhez a Játékosnak a hírlevélben megadott linken elérhető játékfelületen helyesen válaszolni kell az ott feltett kérdésre, mely a következő.

Kitől származik az alábbi idézet?
„Miként a testnevelés a testnek bizonyos minőséget ad, éppúgy a zene is képes formálni a lelkületet”

A) Cicero B) Arisztotelész C) Seneca

Aki minden feltételnek megfelelnek, azok között 3 nyertes kerül sorsolásra, ők nyerhetik a Játék felhívásban szereplő Aria hangjai harmonikus testmasszázsutalványt.

3. A Játék időtartama

2022.09.02. 8:00 – 2022.09.30. 23:59 óráig.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján, 2022. szeptember 30. 23:59 óráig lehet. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

. Nők Lapja Klubtagság,
· a Játék során feltett tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék feltételeinek mindenben megfelelő teljesítése,
. a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
. az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte Egy Játékos csak a regisztrációkor megadott email címmel, egyszer vehet részt az adott Játékban. Ha valaki mégis több email cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiának nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

3 db Aria hangjai harmonikus testmasszázsutalvány

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a
nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot kizárólagosan gyakorló szülő, vagy közös felügyelet esetén együttesen.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás dátuma: 2022. október 03. 11:00

Azon Játékosok, akik a Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson. A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média három munkavállalójából
álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Central Média a sorsolást követő 2 munkanapon belül email üzenetben értesíti őket. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása a Central Média részére email üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg!

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Médiával a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Central Média kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú
átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,

– ha a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol az e-mailre.
– ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja vagy próbálta;
– ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 30 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

2. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés
megnevezése
Az adatkezelés célja Az adatkezelés
jogalapja
Időtartam
A Játékban résztvevő játékos neve,
kapcsolattartási adatai (név,
felhasználónév, e-mail cím)
A játék lebonyolítása,
beleértve a sorsolást
Az érintett hozzájárulása a játék időtartama és azt követő 6 hónap
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)

Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése
A Central Média és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása a játék időtartama és
azt követő 6 hónap

A Játék során beküldött fényképeket kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvános közzététele.
A Játék lebonyolítása, átláthatóság biztosítása
Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Játékos szavatol

A nyertes neve, esetlegesen képmása, hangfelvétele, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve
A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; Átláthatóság biztosítása A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)
A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8 év Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés Az érintett hozzájárulása a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig A nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Média az Általános III.2. q) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t Nyeremény biztosítása Az érintett hozzájárulása tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: noklapja.jatek@centralmediacsoport.hu……………………….. Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános rendelkezik.

4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a) A játékosok személyes adatai a nyereményjáték lebonyolítása során a Szervező által megbízott adatfeldolgozóhoz kerülnek továbbításra adatfeldolgozás céljából.
Az adatfeldolgozók: cégnév, székhely

b) A nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás részére továbbítsa;

c) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

d) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz, illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

e) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

5. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

6. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Central Média az ÁltalánosAdatkezelési Tájékoztató III. 2. k) pontjában meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a noklapja@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai úton a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A Játék időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem befolyásolja a Játékban történő részvételt.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal megkereshesse A nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele a hozzájárulás megadása.

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato). Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú kezelését meg kívánja tiltani, a Central Médiacsoport Zrt. –nál/nél neve és email címe megadásával írásban postai 1037 Budapest, Montevideo u. 9.vagy elektronikus levélben noklapja@centralmediacsoport.hu címen jelezheti hozzájárulása visszavonását a CÉGNÉV elérhetőségein. A
CÉGNÉV adatkezelésével kapcsolatban CÉGNÉV –tól/től kérhet a Játékos további tájékoztatást, és érvényesítheti adatkezeléssel összefüggő igényeit. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A Játék időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem befolyásolja a Játékban történő részvételt.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében
érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat elérhető a Nők Lapja Klub hírlevélben kiküldött linken. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az noklapja@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését: Aria hangjai harmonikus testmasszázsutalvány.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 02.